ارزیابی عملکرد

به راحتی عملکرد کارکنان را اندازه گیری می کند، هزینه های عملیاتی خود را کاهش می دهد و وقت خود را کارآمد تر می کند.

همه فرآیندها آنلاین، امن و بسیار آسان هستند!

Bir Bakışta RunHR 360°

Şirketinizdeki tüm operasyonel işlerde performansınızı en kolay şekilde yönetin şirketinizin ve çalışanlarınızın geleceğini en iyi şekilde belirleyin.

Kurumsal Hafıza

Tüm çalışan performans bilgilerini tek bir sistemle bir araya getirerek şirketinizin kurumsal hafızasının oluşmasına yardımcı olur.

Düşük Maliyet

Bütün değerlendirme süreçlerindeki operasyonel maliyetinizi en aza indirip aynı zamanda da zamandan kazanmanızı sağlar. Bulut teknolojisi ile donanım, bakım, yedekleme ve yönetim maliyetlerinizin düşmesine yardımcı olur.

Detaylı Analiz

Yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen raporlar detaylı bir şekilde analiz edilip, hangi çalışanın veya birimin neye ihtiyacı olduğuna doğru bir şekilde karar verilebilir.

Kurulum Gerektirmez

Bulut tabanlı bir yazılım olduğu için kurulum süreci yoktur, bilgisayarınızdaki olası problemler ve kazalardan (virüs girmesi, bilgilerin silinmesi, vb.) etkilenmez.

Tam Kontrol

Tüm süreci ister şirket ister departman perspektifi ile aktif bir şekilde yönetebilirsiniz.

Erişim Kolaylığı

Tüm kullanıcılar; bulut altyapımız ve web tabanlı yazılımımız sayesinde hem şirket içinden hem de şirket dışından tüm cihazlarla erişim sağlayabilir.

چرا ارزیابی آنلاین؟

جدیدترین و ساده ترین روش ارزیابی پرسنل، که باعث کاهش اختلالات، هزینه ها و زمان گمشده در فرایند ارزیابی می شود!

Percentage

وزن مخصوص

با توجه به دستورالعمل های عمومی، اداری، خاص یا خاص مربوط به شرکت، وزنها را سفارشی کنید.

Weighted

فرم های خصوصی

کل شرکت را در یک فرم ارزیابی نکنید. تخصیص اهداف اختصاصی به حوزه و ادارات و استفاده از شاخص های رفتاری مختلف با توجه به جهت.

Weighted

ارزیابی

دوره های خود را به عنوان یک پیش نویس ایجاد کنید، به افرادی که بر اساس دوره ای که فعال هستند، اختصاص دهید.

Weighted

گزارش نویسی

با 5 گزارش مختلف RunHR، شما به راحتی می توانید قدرت شرکت یا طرف های ضعیف خود را مشاهده کنید و شرکت خود را به سمت جلو حرکت دهید.

به طور فعال تمامی ویژگی های RunHR 360 را با 5 اعتبار هدیه به طور مستقل سعی کنید.

RunHR یک نام تجاری Novartz Bilişim است. & nbsp؛ © 2012-2018 کلیه حقوق محفوظ است.